Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Khánh Toàn

Địa chỉ: 173 Quang Trung, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228-3 862.862 ; 0228-3.865333    Fax:0228-3.848.567 

HotLine: 0913.561.678

Email: khanhtoan272@gmail.com

Website:www.khanhtoan.com    Facebook:www.facebook.com/khanhtoannamdinh